Institut pro rehabilitaci sluchu a řeči, z. ú. je nezisková organizace. Naší snahou je maximálně podpořit rodiče dětí s postižením sluchu a dětí s narušenou komunikační schopností na jejich cestě při budování a rozvíjení funkční komunikace. Sledovat vzájemné porozumění a sdílení společných prožitků bude pro nás největší odměnou.

Mgr. Broňka Bubeníčková

Studovala jsem na Pedagogické a Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně (obor Speciální pedagogika se specializací na logopedii a surdopedii a obor Dějiny umění). V roce 2013 jsem získala atestaci v oboru klinické logopedie. Jsem členkou Asociace klinických logopedů v ČR. Specializuji se především na diagnostiku a terapii dětí s opožděným vývojem řeči a vývojovou dysfázií. V péči mám i děti se sluchovým postižením, děti po implantaci kochleárního implantátu, děti s koktavostí, autismem a v neposlední řadě také děti po neurochirurgických operacích.

Zajištění péče o děti a dospělé osoby s narušenou komunikační schopností:

Na našem pracovišti provádíme diagnostická logopedická vyšetření dětí i dospělých osob. Do centra přicházejí děti nebo dospělé osoby na doporučení jak specializovaných pracovišť (ORL, foniatrie, neurologie, psychologie, psychiatrie nebo pediatrie), tak i dle vlastního uvážení. Na základě odborné diagnostiky pak také zajišťujeme následnou terapeutickou péči.

PhDr. Radka Horáková, Ph.D.

Absolvovala jsem studium na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity v Brně (obor Učitelství pro 1. stupeň ZŠ a Speciální pedagogika (specializace logopedie a surdopedie) a celoživotní vzdělávání na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci (obor Surdopedie se zaměřením na český znakový jazyk). Po obhajobě doktorské práce v roce 2006 na Pedagogické fakultě v Brně jsem tamtéž začala působit jako vysokoškolská pedagožka. Díky Fulbright-Masarykovu stipendiu, které se mi podařilo získat v roce 2011, jsem měla možnost absolvovat téměř roční studijní stáž na oddělení dětské audiologie a centra kochleárních implantací v Children´s Hospital v Seattlu v USA. Specializuji se především na problematiku jazykového vývoje dětí s těžkým sluchovým postižením, sluchovou a řečovou rehabilitaci dětí se sluchadly a kochleárními implantáty.

Zajištění péče o děti se sluchovým postižením:

Dětem s postižením sluchu, které užívají sluchadla či kochleární implantáty jsou v rámci našeho pracoviště poskytovány speciálně pedagogické služby, které zahrnují zejména sluchovou rehabilitaci s důrazem na rozvoj sluchového vnímání a komunikačních dovedností. Nezbytnou součástí rehabilitace sluchu a řeči a sluchové řečové výchovy je průběžné hodnocení sluchové percepce a přínosu kompenzačních pomůcek. Toto hodnocení bude prováděno prostřednictvím vybraných diagnostických testových materiálů, které jsou běžně užívané i v zahraničí.